Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TPC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.35337164685E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.690559944E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.3E10   2.9362715659E10   127.66
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1081.3883    
P/E dự kiến   9.8022    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A