Công ty Cổ phần Phân phối Top One (TOP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TOP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.32876052148E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.4375E10   6.1327636E8   4.27
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.15E10   4.53714094E8   3.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   453.6489    
P/E dự kiến   2.2043    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A