Công ty Cổ phần Phân phối Top One (TOP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TOP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E8   2.39140472E8   35.87
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.0E8   1.9117625733333334E8   35.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   15.7791    
PE dự kiến   50.7    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A