Công ty Cổ phần Phân phối Top One (TOP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TOP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.48673617324E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.4375E10   7.713548973333334E8   4.02
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.15E10   5.67874592E8   3.7
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   453.6489    
P/E dự kiến   3.3065    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A