Công ty Cổ phần Phân phối Top One (TOP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TOP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.98684327833E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.5E10   1.2505288748E10   35.73
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.73E10   1.0080517579E10   36.92
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1076.9231    
P/E dự kiến   1.4216    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A