Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (TNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TNW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.73964987747E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.578948705E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   3.249430101E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   256.25    
PE dự kiến   38.4741    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A