Công ty Cổ phần Tài Nguyên (TNT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TNT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   250,000,000,000   113,109,831,913.33   33.93
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   50,000,000,000   4,849,232,638.67   7.27
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   39,000,000,000   4,893,247,836   9.41
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,529.41    
P/E dự kiến   1.46    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A