Công ty Cổ phần Tài Nguyên (TNT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TNT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.5E11   8.6814810335E10   34.73
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E10   1.622258225E9   3.24
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.9E10   1.532341909E9   3.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1529.4118    
P/E dự kiến   2.5238    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A