Công ty Cổ phần Tài Nguyên (TNT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TNT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.948211307333333E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E10   3.7263541266666665E9   27.95
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.0E9   3.8252460013333335E9   35.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   313.7255    
P/E dự kiến   9.0844    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A