Công ty Cổ phần Tài Nguyên (TNT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TNT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.5E11   5.3756830531E10   35.84
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E9   8.58321533E8   17.17
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.0E9   4.16721194E8   10.42
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   156.8627    
PE dự kiến   13.515    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A