Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất (TNS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TNS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.00483E12   1.513174446721E12   150.59
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.05E10   7.5798705442E10   369.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1025.0    
PE dự kiến   1.7561    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A