Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất (TNS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TNS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,004,830,000,000   1,513,174,446,721   150.59
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   20,500,000,000   75,798,705,442   369.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,025    
PE dự kiến   2.25    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A