Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình (TNM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TNM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.15E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   566.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   371.5198    
PE dự kiến   12.3816    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A