Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam (TNI: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TNI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.5E12   1.509360904864E12   50.31
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.8042699418E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.5E10   3.0429041068E10   33.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   857.1429    
P/E dự kiến   12.4833    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A