Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam (TNI: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TNI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.5E12   1.539019359374E12   102.6
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.8629050359E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.5E10   1.2560189606E10   27.91
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   857.1429    
PE dự kiến   10.6167    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A