Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TNG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.885179103663E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.135E11   8.0819211405E10   71.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3312.42    
P/E dự kiến   4.1359    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A