Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TNC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TNC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.78E10   2.9068048593333332E10   122.48
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.3885E10   2.8125652473333332E10   151.92
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   721.2987    
P/E dự kiến   14.0025    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A