Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TNC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TNC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.9825661884E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.35E10   1.2079980336E10   22.37
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.26E10   9.641855604E9   19.13
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   654.5455    
P/E dự kiến   17.7222    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A