Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TNC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TNC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.6333655802E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E10   4.1602992434E10   83.21
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.25E10   3.9246181054E10   87.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1168.8312    
P/E dự kiến   10.2667    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A