Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TNC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TNC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.4352067853333336E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.328E10   3.3699272744E10   108.57
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.103E10   3.0854174917333332E10   110.04
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1092.4675    
P/E dự kiến   9.8859    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A