Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TNC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TNC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.8801039123E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E10   3.0303958833E10   121.22
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.25E10   2.7070580587E10   120.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1168.8312    
PE dự kiến   10.2667    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A