Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TNC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TNC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   27,000,000,000   76,051,844,214   140.84
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   24,500,000,000   74,223,613,482   151.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,272.73    
PE dự kiến   11    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A