Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TNC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TNC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.1835388882E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.328E10   4.1995359948E10   90.2
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.103E10   3.9449569008E10   93.79
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1092.4675    
P/E dự kiến   10.9843    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A