Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL (TNB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TNB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.4199265291733333E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E10   9.243601286666666E9   27.73
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   7.294452353333333E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   600.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A