Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam (TNA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TNA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2,500,000,000,000   3,156,013,823,765.33   94.68
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   115,000,000,000   169,725,168,277.33   110.69
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5,809.1    
P/E dự kiến   9.12    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A