Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam (TNA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TNA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.215631802636E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.05E11   1.4749655625E11   70.24
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.1579233275E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5809.0965    
P/E dự kiến   9.1236    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A