Công ty Cổ phần tổng hợp gỗ Tân Mai (TMW: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TMW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.7E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.96E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   634.873    
PE dự kiến   23.6268    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A