Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TMT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.803768E12   2.672293580792E12   34.53
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.20416E11   8.118732692133333E10   19.0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.56333E11   6.3198908696E10   18.49
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6950.8417    
P/E dự kiến   2.1868    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A