Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TMT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.876303E12   2.279492874044E12   11.69
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5476E11   -4.552829656E10   -7.35
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.23808E11   -4.8889691888E10   -9.87
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3357.2338    
P/E dự kiến   3.6637    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A