Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TMT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.876303E12   2.347855889769E12   48.15
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5476E11   1.5482355472E10   10.0
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.23808E11   8.837231492E9   7.14
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3357.2338    
P/E dự kiến   2.8267    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A