Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TMT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.075898E12   1.1242643461666667E12   27.41
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.7E10   1.5419684814666666E10   31.26
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.96E10   1.0589769338666666E10   26.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   802.647    
PE dự kiến   11.0136    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A