Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TMT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.075898E12   1.208696634274E12   39.3
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.7E10   4.440402711E9   12.0
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.96E10   1.007383995E9   3.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   802.647    
PE dự kiến   10.4031    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A