Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TMT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.803768E12   2.52795166629E12   43.56
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.20416E11   6.2770317127E10   19.59
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.56333E11   4.8509881931E10   18.92
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A