Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TMT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.075898E12   1.375723470852E12   22.36
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.7E10   -2.1413699904E10   -28.94
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.96E10   -2.118165848E10   -35.78
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   802.647    
PE dự kiến   14.8259    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A