Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TMT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5,803,768,000,000   2,672,293,580,792   34.53
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   320,416,000,000   81,187,326,921.33   19
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   256,333,000,000   63,198,908,696   18.49
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6,950.79    
P/E dự kiến   2.09    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A