CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX (TMS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TMS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.539836495804E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.1318E11   2.84756298802E11   66.79
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.40132662564E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5004.7915    
P/E dự kiến   13.6869    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A