CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX (TMS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TMS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   507,000,000,000   553,294,171,652   54.57
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   219,252,000,000   188,187,685,352   42.92
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5,004.79    
P/E dự kiến   13.69    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A