Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TMP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5536E11   1.3337583437066667E11   64.39
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.2513E11   1.05777596456E11   63.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1787.5714    
P/E dự kiến   15.384    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A