Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TMP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   266,820,000,000   340,521,388,372   63.81
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   215,460,000,000   266,949,474,080   61.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,078    
PE dự kiến   11.73    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A