Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TMP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.218081427186666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.1697E11   3.972030923693333E11   137.3
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.7455E11   3.176285181533333E11   136.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2493.5714    
P/E dự kiến   13.234    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A