Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TMP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.59544909672E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.6293E11   3.34313615076E11   31.79
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.258E10   2.63813897552E11   125.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   751.1429    
P/E dự kiến   42.3355    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A