Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TMP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.0010670846E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.1697E11   3.9305181961E11   181.15
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.7455E11   3.11482324679E11   178.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2493.5714    
P/E dự kiến   13.0335    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A