Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TMP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.86530112516E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.6293E11   6.16152508235E11   234.34
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.1035E11   4.90827966102E11   233.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3005.0    
PE dự kiến   12.1464    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A