Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TMP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5536E11   1.76989675717E11   113.92
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.2513E11   1.41144850797E11   112.8
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1787.5714    
P/E dự kiến   14.7127    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A