Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.1E10   2.7297663913E10   129.99
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.68E10   2.2216083203E10   132.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1100.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1354.8387    
P/E dự kiến   11.0714    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A