Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.631524806271E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.2E10   3.5802048566E10   162.74
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.76E10   2.8291661969E10   160.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1419.3548    
PE dự kiến   9.7932    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A