Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   21,000,000,000   26,696,162,336   95.34
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   16,800,000,000   21,838,966,352   97.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,100   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,354.84    
P/E dự kiến   11.07    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.07%