Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.294256640545E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.1E10   2.8406629253E10   135.27
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.7E10   2.2780949447E10   134.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1370.9677    
P/E dự kiến   9.8471    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A