Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.499019145444E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.2E10   2.0460468204E10   23.25
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.76E10   1.6169161192E10   22.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1419.3548    
P/E dự kiến   9.6523    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A