Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.123849863616E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.1E10   2.529677616E10   60.23
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.7E10   2.0216313154E10   59.46
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1370.9677    
P/E dự kiến   10.0659    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A