Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (TLT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TLT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.23734898872E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.5E10   1.8080420296E10   10.04
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.4464336236E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3576.6402    
P/E dự kiến   4.5062    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A