Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – CTCP (TLP: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TLP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3E11   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.04E11   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   439.5604    
PE dự kiến   22.75    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A