Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên (TLH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TLH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.952453960726E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.21042532327E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.786E11   8.9674303478E10   32.19
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2767.9909    
PE dự kiến   1.698    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A