Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên (TLH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TLH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.8462E11   5.47258932302E11   142.29
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.9E11   4.56668589662E11   157.47
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3486.1818    
P/E dự kiến   4.3027    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A