Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên (TLH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TLH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.3162E11   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.6532E11   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3012.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3189.4957    
P/E dự kiến   4.0132    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.2353%