Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên (TLH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TLH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.115202250774E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.59520472786E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.786E11   2.78731862016E11   50.02
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2767.9909    
PE dự kiến   2.565    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A