Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên (TLH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TLH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.971551561146E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.3162E11   4.36099638438E11   131.51
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.6532E11   3.40745336077E11   128.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3012.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2899.5416    
P/E dự kiến   4.0179    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A