Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên (TLH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TLH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.8685486749E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.12673053444E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.786E11   3.97374771872E11   35.66
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3044.7318    
P/E dự kiến   3.35    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A