Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên (TLH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TLH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.518992748692E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.3162E11   4.55863796856E11   68.73
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.6532E11   3.57568716672E11   67.38
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3012.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2899.5416    
P/E dự kiến   4.5524    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.2282%