Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên (TLH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TLH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   384,620,000,000   518,166,808,570.67   101.04
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   290,000,000,000   442,041,916,749.33   114.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,486.18    
P/E dự kiến   3.01    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A