Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.45E12   2.497400717875E12   101.93
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.34605605852E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.65E11   2.68058082077E11   101.15
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A