Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.45E12   2.542541713472E12   77.83
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.92159231448E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.65E11   3.181779748933333E11   90.05
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   5241.6856    
P/E dự kiến   19.9173    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A