Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.45E12   2.512437581782E12   51.27
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.9337859924E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.65E11   3.18670136376E11   60.13
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   5320.6168    
P/E dự kiến   18.4189    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0204%