Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.85E12   2.855776350214E12   100.2
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.625E11   3.6827087138E11   101.59
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.9E11   2.94384242148E11   101.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4100.5133    
PE dự kiến   14.7786    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A