Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.15E12   2.2035537226E12   76.87
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.15E11   2.854166834973333E11   99.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   5611.7203    
P/E dự kiến   17.6951    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A