Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.45E12   2.145861348776E12   21.9
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.75940420352E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.65E11   2.17761205748E11   20.54
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   5320.5937    
P/E dự kiến   19.3587    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0194%