Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2,150,000,000,000   2,098,844,569,738   48.81
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   215,000,000,000   273,582,546,064   63.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   5,611.72    
P/E dự kiến   18.71    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.02%