Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (TLD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TLD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.21057570812E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.842056787E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.5E10   2.6252815408E10   52.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1335.4852    
PE dự kiến   5.2415    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A