Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 (TL4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TL4 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   19,500,000,000   13,664,312,816   35.04
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   15,600,000,000   8,779,635,536   28.14
Cổ tức bằng tiền dự kiến   700   N/A   N/A
EPS dự kiến   974.49    
P/E dự kiến   6.93    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A