Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 (TL4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TL4 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.70837590238E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.2E10   -5.584540128E9   -12.69
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.76E10   -7.786695208E9   -22.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1200.6818    
P/E dự kiến   5.7051    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A