Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 (TL4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TL4 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.95E10   2.5996870758E10   133.32
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.56E10   1.9627014305E10   125.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   700.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1064.2407    
P/E dự kiến   6.7691    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A