Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 (TL4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TL4 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.48466320824E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.9E10   8.756208544E9   23.04
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.6E10   8.627854128E9   26.96
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1091.5289    
PE dự kiến   6.4891    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A