Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 (TL4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TL4 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.95E10   1.0056562030666666E10   38.68
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.56E10   7.972266104E9   38.33
Cổ tức bằng tiền dự kiến   700.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1064.2407    
P/E dự kiến   6.165    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A