Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 (TL4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TL4 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.86987693E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.9E10   1.7356449148E10   22.84
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.6E10   1.6987322028E10   26.54
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1091.5289    
P/E dự kiến   6.49    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A