Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (TKU: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TKU năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.0E11   6.72948118648E11   21.03
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   9.004153948E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.0E10   7.9301852048E10   39.65
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1664.6927    
P/E dự kiến   8.5301    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A