Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (TKU: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TKU năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.19E11   7.55729337871E11   105.11
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.5E10   9.2409053224E10   205.35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1498.2235    
P/E dự kiến   8.143    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A