Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (TKU: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TKU năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.56E11   9.45254860242E11   55.21
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   9.8234913314E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.0E10   8.345682258E10   59.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2330.5698    
PE dự kiến   4.7199    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A