Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (TKU: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TKU năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.0E11   7.63786874444E11   71.61
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   9.089409086E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.0E10   8.0080676492E10   120.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1664.6927    
P/E dự kiến   6.9082    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A