Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (TKU: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TKU năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   719,000,000,000   732,625,937,952   76.42
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   45,000,000,000   82,088,429,205.33   136.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,498.22    
P/E dự kiến   6.61    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A