Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (TKU: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TKU năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.56E11   8.63355034945E11   100.86
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.1042941637E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.0E10   5.9861723553E10   85.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2330.5698    
PE dự kiến   4.1192    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A