Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỷ (TKC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TKC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.2E12   1.430739254114E12   59.61
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.6E10   3.6541954792E10   50.75
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.6385285398E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   307.4805    
P/E dự kiến   44.2304    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A