Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TJC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.0E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.2E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1395.3488    
P/E dự kiến   6.1633    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1395%