Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TJC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.91651495784E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.1E10   2.844819278E9   12.93
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.275855422E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1395.3488    
P/E dự kiến   6.0917    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A