Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TIX: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TIX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.72845E11   1.3591233790133333E11   58.97
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.253E10   6.5945654988E10   79.1
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.253E10   5.2986578352E10   63.55
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2605.4167    
P/E dự kiến   13.2416    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.058%