Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TIX: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TIX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.76274741052E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.08656E11   1.4854365409466666E11   102.53
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.7461E10   1.2015317187866667E11   103.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3312.9167    
P/E dự kiến   12.6626    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A