Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TIX: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TIX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.9785234571733334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.4E10   1.0882873431466667E11   86.83
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.56E10   8.7088011564E10   86.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2520.0    
PE dự kiến   10.5159    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A