Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TIX: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TIX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.77177324304E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.08656E11   1.94600203154E11   89.55
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.7461E10   1.57260512744E11   89.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3312.9167    
P/E dự kiến   9.8101    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A