Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TIX: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TIX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.84235849176E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.4E10   9.7545420128E10   25.94
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.56E10   7.8710724588E10   26.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2863.6364    
P/E dự kiến   14.8762    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A