Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TIX: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TIX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.94448221582E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.4E10   1.06007905768E11   56.39
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.56E10   8.499368982E10   56.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2863.6364    
PE dự kiến   12.0476    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A