Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TIX: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TIX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   172,845,000,000   135,912,337,901.33   58.97
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   62,530,000,000   65,945,654,988   79.1
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   62,530,000,000   52,986,578,352   63.55
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,605.42    
P/E dự kiến   11.07    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.07%