Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Quỹ đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TIP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.4823E11   1.92646418501E11   129.96
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.419E10   7.9021016062E10   145.82
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.335E10   6.2725056081E10   144.69
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1667.1062    
P/E dự kiến   9.9574    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A