Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Quỹ đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TIP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.73302E11   1.4696731141866666E11   63.6
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.3707E10   6.883917399066667E10   61.68
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.6566E10   5.4398007544E10   61.29
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2559.9213    
P/E dự kiến   6.3869    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A