Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Quỹ đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TIP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.12130614912E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.071E10   4.4928048812E10   18.5
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.856E10   3.5977128144E10   18.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1867.4666    
P/E dự kiến   8.5678    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A