Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Quỹ đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TIP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.73302E11   1.36975247064E11   39.52
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.3707E10   6.881862184E10   41.11
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.6566E10   5.5860222266E10   41.96
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2559.9213    
P/E dự kiến   6.4064    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A