Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Quỹ đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TIP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   196,922,943,329   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   75,740,000,000   116,494,829,346   153.81
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   58,190,000,000   91,547,881,905   157.33
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,237.81    
PE dự kiến   9.16    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A