Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Quỹ đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TIP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.73302E11   1.12130614912E11   16.18
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.3707E10   4.4928048812E10   13.42
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.6566E10   3.5977128144E10   13.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2559.9213    
P/E dự kiến   6.3088    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A