Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Quỹ đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TIP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.73302E11   1.89831450402E11   109.54
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.3707E10   7.3675499539E10   88.02
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.6566E10   5.5434655255E10   83.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2559.9213    
P/E dự kiến   6.5627    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A