Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Quỹ đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TIP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   148,230,000,000   191,369,481,761.33   96.83
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   54,190,000,000   79,525,766,080   110.07
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   43,350,000,000   63,483,099,093.33   109.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,667.11    
P/E dự kiến   11.1    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A