Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Quỹ đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TIP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.4823E11   1.9136948176133334E11   96.83
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.419E10   7.952576608E10   110.07
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.335E10   6.3483099093333336E10   109.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1667.1062    
P/E dự kiến   11.277    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A