Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Quỹ đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TIP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.26860246406E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.574E10   5.3846527798E10   35.55
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.819E10   4.2293484712E10   36.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2237.8064    
PE dự kiến   6.703    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A