Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TIG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.77359276024E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.25E11   4.797621838E10   9.6
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.7532947284E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1795.0572    
P/E dự kiến   3.4539    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A