Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TIG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   190,284,736,014   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   160,000,000,000   96,157,207,102   30.05
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   76,325,069,806   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,795.06    
P/E dự kiến   3.45    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A