Công ty Cổ phần TIE (TIE: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TIE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.7315004668E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2E10   -2.0310359064E10   -42.31
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -2.008670304E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2612.3575    
P/E dự kiến   5.0912    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A