Công ty Cổ phần TIE (TIE: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TIE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.248888486E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2E10   -3.1756189168E10   -132.32
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -3.1561183728E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2612.3575    
P/E dự kiến   5.0912    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A