Công ty Cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên (TIC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.315444448E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.4146E10   1.1827503968E10   8.66
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.2298E10   1.0506201152E10   8.13
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1449.4467    
P/E dự kiến   9.1069    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A