Công ty Cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên (TIC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.5789E10   3.1527664479E10   88.09
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.4056E10   2.9972500844E10   88.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1528.341    
P/E dự kiến   8.506    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A