Công ty Cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên (TIC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.4876157694E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.4146E10   2.277043438E10   33.34
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.2298E10   2.1661448932E10   33.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1449.4467    
P/E dự kiến   9.4519    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A