Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa (THW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  THW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.01703450024E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.115E9   1.185823272E9   5.8
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.055E9   8.10955396E8   5.0
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   811.3245    
P/E dự kiến   24.0348    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A