Công ty Cổ phần than Hà Tu – Vinacomin (THT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  THT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.991156334192E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8326E10   1.0654873772E10   14.54
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   8.523899016E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1290.1482    
P/E dự kiến   10.774    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A