Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (THS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  THS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   281,198,055,978   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2,800,000,000   9,051,399,654   323.26
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2,240,000,000   7,198,620,347   321.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   829.63    
PE dự kiến   14.1    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A