Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (THS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  THS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.39964265406E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.8E9   1.5503153612E10   276.84
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.24E9   1.2320181292E10   275.0
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   829.6296    
PE dự kiến   12.5357    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A