Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (THS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  THS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.965666029026667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.8E9   1.0854424256E10   290.74
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.24E9   8.628645006666666E9   288.91
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   829.6296    
PE dự kiến   13.6205    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A