Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (THS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  THS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.17276086064E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.8E9   1.535220164E9   13.71
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.24E9   1.227046952E9   13.69
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   829.6296    
P/E dự kiến   10.6071    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A