Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải (THR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  THR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.15E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.52E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1492.1308    
PE dự kiến   5.0264    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A