Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa (THN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  THN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.42871805924E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.707555996E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.75E10   5.932089592E9   8.47
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   530.3768    
P/E dự kiến   18.8545    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A