Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa (THN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  THN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.17010173152E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.2038106362E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.7561092279E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   530.3768    
PE dự kiến   18.8545    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A