Công ty Cổ phần Thiết bị điện (THI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  THI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.220285884992E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.1E11   3.40805206363E11   83.12
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   2.79578155041E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4918.0328    
PE dự kiến   8.845    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A