Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  THG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.532854971426666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.0234463223066667E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.1374953968E10   7.9499817456E10   73.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6164.8771    
PE dự kiến   4.9474    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A