Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  THG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   9.45576701E11   8.47181290746E11   44.8
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.2978990347E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.7027177E10   1.06298118696E11   61.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   7252.321    
P/E dự kiến   8.1353    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A