Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  THG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.53981E11   8.2908171109E11   97.08
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.2962512E10   8.5947768021E10   136.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5246.9167    
P/E dự kiến   8.8814    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A