Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  THG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   853,981,000,000   761,538,126,824   44.59
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   62,962,512,000   74,883,686,812   59.47
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5,723.91    
P/E dự kiến   10.87    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A