Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa (THB: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  THB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.3543116366E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.69E10   1.2954274846E10   38.33
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.0185360704E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2243.0172    
P/E dự kiến   12.4386    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A