Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (TH1: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TH1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.606896493586667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -6.6517100262666664E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.741E10   -6.6802751073333336E10   -287.78
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1285.8894    
P/E dự kiến   7.2323    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A