Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (TH1: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TH1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   394,717,525,068   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -21,816,088,968   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   17,410,000,000   -22,244,565,184   -63.88
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,285.89    
P/E dự kiến   12.83    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A