Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (TH1: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TH1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.45310372E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -3.0646350176E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.1576E10   -3.0646350176E10   -132.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   854.9972    
PE dự kiến   6.4328    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A