Công ty Cổ phần Trường Phú (TGP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TGP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.0E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   800.6005    
PE dự kiến   6.4951    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A