Công ty cổ phần Trang (TFC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TFC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   46,100,000,000   -29,397,993,178   -31.89
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   41,100,000,000   -28,909,774,010   -35.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,442.07    
P/E dự kiến   3.4    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.36%