Công ty cổ phần Trang (TFC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TFC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.61E10   -8.527950866666666E8   -1.39
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.11E10   -4.860311986666667E8   -0.89
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2442.0686    
P/E dự kiến   3.0302    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A