Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc miền Bắc (TET: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TET năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.7799E10   3.8896901166666664E10   61.03
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.3508E10   2.3235035686666668E10   74.13
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.822E10   1.8488504512E10   76.11
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3194.8434    
PE dự kiến   7.5121    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A