Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc miền Bắc (TET: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TET năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.7799E10   3.8857719467E10   81.29
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.3508E10   2.3505499826E10   99.99
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.822E10   1.8711456833E10   102.7
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3194.8434    
PE dự kiến   9.8596    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A