Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc miền Bắc (TET: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TET năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.7799E10   3.8383412592E10   20.08
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.3508E10   2.2373498036E10   23.79
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.822E10   1.7834896036E10   24.47
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3194.8434    
P/E dự kiến   8.1068    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A