Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc miền Bắc (TET: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TET năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   40,661,706,233.33   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8,319,077,673.33   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8,200,000,000   6,149,108,349.33   56.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,437.85    
P/E dự kiến   16    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A