Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc miền Bắc (TET: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TET năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.7799E10   3.882667766E10   40.61
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.3508E10   2.3376596306E10   49.72
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.822E10   1.8581626552E10   50.99
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3194.8434    
PE dự kiến   8.1381    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A