Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc miền Bắc (TET: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TET năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.7799E10   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.3508E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.822E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3194.8434    
P/E dự kiến   8.2633    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A