Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (TEG: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TEG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   95,210,000   36,487,117,136   19,161.39
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   76,168,000   29,252,876,922   19,202.87
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   5.08    
P/E dự kiến   1,870.86    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.32%