Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (TEG: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TEG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.521E7   2.9589054857333332E10   23308.26
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.6168E7   2.3704126590666668E10   23340.64
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   5.0779    
P/E dự kiến   1713.3179    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A