Công ty cổ phần Tecgroup (TEG: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TEG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.1558731826533333E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.9005588097E10   1.450767876E10   18.44
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.7204470478E10   1.1561139556E10   18.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2622.4706    
P/E dự kiến   2.3261    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A