Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (TEG: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TEG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.9005588097E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.7204470478E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3146.9647    
P/E dự kiến   2.1926    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A