Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (TDW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TDW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.452841934106666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.7119279952E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.278E10   1.3999630298666666E10   82.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1503.5294    
PE dự kiến   13.302    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A