Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (TDW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TDW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.30124961656E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.6155202292E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.278E10   2.977357912E10   58.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1503.5294    
P/E dự kiến   14.0669    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A