Công ty Cổ phần thép Thủ Đức (TDS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TDS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.734315742764E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.544E10   8.0857460288E10   57.04
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.8352E10   6.4685968228E10   57.04
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2319.1075    
P/E dự kiến   4.1848    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A