Công ty Cổ phần thép Thủ Đức (TDS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TDS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1,654,837,416,973.33   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   25,000,000,000   47,149,116,508   141.45
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   19,500,000,000   37,377,419,002.67   143.76
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,300   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,595.04    
P/E dự kiến   7.52    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A