Công ty Cổ phần thép Thủ Đức (TDS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TDS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.5332863941906665E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E10   5.5813321877333336E10   83.72
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   4.4650657501333336E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2319.1075    
PE dự kiến   6.4249    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A