Công ty Cổ phần thép Thủ Đức (TDS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TDS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.9019780803053333E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.544E10   7.7530188536E10   164.07
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.8352E10   6.2024150829333336E10   164.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2319.1075    
P/E dự kiến   4.9588    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A