Công ty Cổ phần thép Thủ Đức (TDS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TDS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.6548374169733333E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E10   4.7149116508E10   141.45
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.95E10   3.7377419002666664E10   143.76
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1300.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1595.0407    
P/E dự kiến   6.7415    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A