Công ty Cổ phần thép Thủ Đức (TDS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TDS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.710303025557E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E10   4.2176726672E10   168.71
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.95E10   3.4847953543E10   178.71
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1300.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1595.0407    
P/E dự kiến   10.2386    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A