Công ty Cổ phần thép Thủ Đức (TDS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TDS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.716002714346E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.544E10   6.016091517E10   84.88
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.8352E10   4.8118775766E10   84.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2319.1075    
P/E dự kiến   5.1572    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A