Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - VINACOMIN (TDN: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TDN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.438553529844E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.6521E10   1.0072656922E10   30.48
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   7.95837809E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1128.97    
P/E dự kiến   10.0091    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A