Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TDM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   197,002,264,577   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   89,856,245,795   75,597,053,787   84.13
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   71,884,996,636   75,597,053,787   105.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   885.28    
PE dự kiến   32.08    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A