Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TDM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.5055603108E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.55E10   5.9275039003E10   130.27
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.55E10   5.9275039003E10   130.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   560.3448    
PE dự kiến   34.2646    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A