Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (TDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TDH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   99,037,506,499   153,981,151,518   77.74
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   80,172,206,404   124,313,863,202   77.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,129.35    
P/E dự kiến   9.47    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A