Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (TDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TDH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.4368470217826665E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.33046780313E11   1.2201964044E11   68.78
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.2054420105E11   1.1008994526533333E11   68.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1476.6253    
PE dự kiến   7.3478    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A