Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (TDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TDH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.840424118409E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5804052967E11   1.60404476217E11   101.5
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.30121796536E11   1.30944819001E11   100.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1593.9476    
P/E dự kiến   9.9752    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A