Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (TDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TDH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.9037506499E10   1.31664407419E11   132.94
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.0172206404E10   1.05315570129E11   131.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1129.3708    
P/E dự kiến   11.7765    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A