Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (TDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TDH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.977085388624E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5804052967E11   2.0715760046533334E11   98.31
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.30121796536E11   1.7077774939866666E11   98.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1593.9476    
P/E dự kiến   10.7908    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A