Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (TDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TDH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.9037506499E10   1.1485063656533333E11   86.98
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.0172206404E10   9.269919390266667E10   86.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1129.3708    
P/E dự kiến   8.2967    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A