Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương (TDG: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.77E10   1.9677849662666668E10   39.15
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.393E10   1.8917289405333332E10   41.82
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2023.2558    
PE dự kiến   1.7052    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A