Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương (TDG: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.77E10   2.6304214848E10   34.89
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.393E10   2.5963374462E10   38.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2023.2558    
PE dự kiến   2.842    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A