Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   138,831,351,419   -55,082,820,244   -19.84
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   110,884,550,507   -67,787,669,826   -30.57
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,108.85    
P/E dự kiến   5.04    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A