Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.24491977646E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.56634591999E11   -1.45311118242E11   -46.39
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.26927673599E11   -1.54255374036E11   -60.77
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1269.2767    
P/E dự kiến   6.5392    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A