Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.38831351419E11   -5.0186434045333336E10   -27.11
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.10884550507E11   -6.2488052765333336E10   -42.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1108.8455    
P/E dự kiến   5.3659    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A