Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.697305706862E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.83062051917E11   1.83011636777E11   99.97
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.46449641534E11   1.32111851516E11   90.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1464.4964    
PE dự kiến   5.9748    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A