Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.232979958252E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.83062051917E11   3.3635270248E10   9.19
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.46449641534E11   1.8852728024E10   6.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1464.4964    
P/E dự kiến   5.7562    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A