Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.1708602045373333E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.56634591999E11   2.9652047185333332E10   14.2
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.26927673599E11   2.1139274314666668E10   12.49
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1269.2767    
P/E dự kiến   6.9094    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A