Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.38831351419E11   1.65029444489E11   118.87
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.10884550507E11   1.20796145868E11   108.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1108.8455    
P/E dự kiến   6.2407    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A